Zakład Uzdatniania i Oceny Jakości Wody

Zakład zajmuje się kompleksowo polowym sprzętem do uzdatniania i oceny jakości wody dla wojska i instytucji cywilnych. W ramach swojej działalności opracował i zmodernizował ponad 15 wyrobów do uzdatniania i oceny jakości wody wprowadzonych na wyposażenie wojsk. Ważniejsze wdrożenia na przestrzeni ostatnich lat: Filtr przenośny wody (FPW-50),  Filtr Przenośny (FPW-350), Filtr indywidualny do oczyszczania wody (FIW), Kontenerowa Stacja Uzdatniania Wody (KSW-12), Mobilne Laboratorium Oceny Jakości Wody (MLW), Filtr Przewoźny Wody (FPW-2).

Zakład Uzdatniania i Oceny Jakości Wody jako jedna z komórek naukowo-badawczych Instytutu zajmuje się realizacją prac naukowych, prac badawczo-rozwojowych i prac wdrożeniowych w zakresie sprzętu i środków eksploatacyjnych do uzdatniania wody oraz oceny jakości wody surowej i uzdatnionej w warunkach polowych. Zakład ten zajmuje się wykonywaniem prognoz i ekspertyz, badań jakości wyrobów, badań certyfikacyjnych, prac normalizacyjnych i unifikacyjnych w ww. zakresie.

Inne ważniejsze projekty realizowane przez Zakład:

  • Badania nad możliwością zastosowania utlenionej formy płatkowego grafenu w procesach uzdatniania wody. Celem badań jest ocena wpływu modyfikacji GO na właściwości sorpcyjne tego materiału. W projekcie przeprowadzono badania nad modyfikacją GO grupami –NH2, –SH oraz tlenkami metali prowadzące do otrzymania nowego materiału sorpcyjnego. W końcowym etapie projektu przebadano zdolności adsorpcyjne nowych sorbentów w stosunku do wybranych jonów metali pod kątem wykorzystania ich w Wojskowych Urządzeniach do Uzdatniania Wody (WUUW). Temat zawiera się w zakresie Priorytetowych kierunków badań w resorcie Obrony Narodowej na lata 2013 – 2022 – 7. Obszar wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych RP w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
  • Opracowanie technologii regeneracji zużytych impregnowanych sorbentów węglowych DTX oraz wykonanie badań właściwości sorpcyjnych i fizykochemicznych węgli po regeneracji. Celem projektu było: 1) Opracowanie technologii wytwarzania impregnowanych sorbentów węglowych do oczyszczania wody i powietrza z substancji toksycznych na bazie nowych nośników oraz węgli regenerowanych. 2) Opracowanie założeń do projektu technicznego instalacji do regeneracji zużytych węgli aktywnych i wytwarzania impregnowanych sorbentów węglowych. 3) Badanie właściwości produktów wyjściowych.
  • Filtr uzdatniania wody klasy K1-K2 zasilany baterią fotowoltaiczną. Celem projektu było stworzenie mobilnego filtra uzdatniania wody zasilanego baterią fotowoltaiczną – SOLARFILTR.
  • TIRAMISU (Toolbox Implementation for Removal of Antipersonnel Mines. Submunitions and UXO). Celem projektu było m.in. opracowanie rozkładu heksogenu (RDX) metodą chemiczną.
  • Neutralizator termiczny
  • Technologia otrzymywania węgla aktywnego do napełniania filtrów indywidualnych dla żołnierzy (DTAg)
Skip to content