FP7 – BEZPIECZEŃSTWO
TIRAMISU

Toolbox Implementation for Removal of Anti-personnel Mines, Sub-munitions and UXO

 

Konsorcjum TIRAMISU łączące podmioty odgrywające w przeszłości i obecnie wiodącą rolę w projektach badawczych o tematyce rozminowania humanitarnego powstało w odpowiedzi na wystosowane przez Komisję Europejską wezwanie do składania propozycji projektowych. W ramach projektu dążymy do udoskonalenia już istniejących narzędzi lub opracowania nowych, które razem tworzyć będą zestaw wykorzystywany przy rozminowaniu, a następnie do udostępnienia takiego zestawu przedstawicielom środowisk uczestniczących w przedsięwzięciach tego rodzaju.

TIRAMISU pokrótce:

 • 25 partnerów z 11 państw
 • 9 uczelni i instytucji badawczych9 MiŚP
 • 2 RTO (firmy szkoleniowe)
 • 2 Organizacje Pozarządowe
 • 1 podmiot niezależny
 • 1 podmiot UE –CROMAC

Koordynator:

Królewska Akademia Wojskowa w Brukseli.

Projekt TIRAMISU stawia sobie za cel opracowanie podstaw do stworzenia zestawu narzędziowego obejmujące główne działania z zakresu globalnego rozminowania humanitarnego – począwszy od przeglądu dużych obszarów, poprzez niebezpieczeństwo związanie z usuwaniem materiałów wybuchowych, na edukacji na temat zagrożenia ze strony min kończąc. Zestaw, który zostanie wytworzony, zaoferuje podmiotom działającym na tym obszarze wybór narzędzi pogrupowanych w moduły tematyczne ułatwiające bardziej efektywne wykonanie zadań związanych z rozminowanie. Narzędzia te zaprojektowane zostaną we współpracy z użytkownikami docelowymi, a ponadto będą przez nich przetestowane w państwach dotkniętych zagrożeniem ze strony min.

Idea przyświecająca TIRAMISU to skupienie wysiłków na tych technologiach i metodach, które są najbardziej zaawansowane technologicznie, ale jednocześnie nie pomijanie obiecujących, innowacyjnych i mniej zaawansowanych rozwiązaniach.

Celem projektu TIRAMISU jest udostępnienie narzędzi:

 1. polepszających ogólną wydajność i opłacalność rozminowania dużych obszarów zamieszkałych przez ludność cywilną z min przeciw piechotnych i pocisków z amunicji kasetowej;
 2. zintegrowanych w spójny i wszechstronny zestaw działań rozminowujących;
 3. praktycznie sprawdzonych przez użytkowników w polu, w tym na polach minowych;
 4. uzupełnionych odpowiednim przeszkoleniem i wsparciem technicznym.

Aby osiągnąć założony poziom zaawansowania technologicznego w grupie realizującej projekt TIRAMISU znalazły się organizacje, które przez ostatnie 15 lat uczestniczyły w najważniejszych, europejskich i światowych projektach związanych z rozminowaniem humanitarnym. Bazując na doświadczeniach przeszłości w tej kwestii, na tradycji wzajemnej współpracy i na silnych więziach, które wytworzone zostały z Centrami Działań Rozminowania (ang. Mine Action Centers) Partnerzy projektu, osoby obsługujące sprzęt do rozminowania oraz organizacje pozarządowe dążą do stworzenia zestawu narzędziowego, który będzie krokiem na przód w dziedzinie działań rozminowania. Zestaw narzędzi stanowić będzie podstawę ujednoliconego, całościowego rozwiązania modułowego wykorzystywanego przy „oczyszczaniu” dużych obszarów z zagrożeń, jakie niosą ze sobą materiały wybuchowe oraz przedmioty niebezpieczne.

Zadaniem WITI jest zdefiniowanie procedur i fizyczne wdrożenie narzędzi do usuwania zagrożeń.

W ramach projektu TIRAMIUSU WITI zdefiniować ma kryteria praktycznego sprawdzenia (walidacji) zaprojektowanego sprzętu oraz wyszczególnić odpowiednie procedury tychże badań pamiętając o tym, by całość prac dotyczących narzędzi do neutralizacji zagrożeń przeprowadzana była z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Szczegółowy zakres naszych prac obejmuje:

 • Neutralizację – usuwanie RDX za pomocą rozkładu niewybuchowego do produktów neutralnych dla środowiska i nietoksycznych.
 • Stworzenie prototypowych zestaw narzędzi do neutralizacji min p. piechotnych metodą wybuchową oraz metodą spalania. Pierwsza z metod wykorzystuje zapalarki, materiały wybuchowe, przewody saperskie, lonty oraz oprzyrządowanie do mocowania ww. wyposażenia na obiektach niebezpiecznych, które będą niszczone, natomiast druga metoda polega na wykorzystaniu specjalnie skomponowanych wysokotemperaturowych materiałów palnych (wąskopłomieniowych) przystosowany do przepalania materiałów obudów min i IED oraz spalania zawartych w nich materiałów wybuchowych, bez wywołania ich detonacji.
 • Zbudowanie prototypowego pojemnika do przewozu i czasowego przechowywania materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych, takich jak wybuchowe pozostałości powojenne (ang. Explosive Remnants of War ERW).
 • Opracowanie projektów dwóch demonstratorów: zdalnie sterowanego trału naciskowego (do oczyszczania tereny z min o działaniu naciskowym oraz z zapalnikiem odciągowym) a także lekkiej przyczepy do przewozu ERW, na której zamontowany będzie pojemnik do przewozy materiałów wybuchowych.
Skip to content