Upoważnienia

Upoważnienia udzielone przez Ministra Rozwoju

1.  Upoważnienie do wydawania opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 14 marca 2016 r., w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2016 r., poz. 442).

2.  Upoważnienie do prowadzenia szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.

Podstawa: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu. – Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 163).

3.  Upoważnienie do prowadzenia szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Podstawa: OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 25 marca 2016 r., w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. z 22 kwietnia 2016 r. poz. 565).

4.  Upoważnienie, dla Akredytowanego Laboratorium Badawczego WITI,do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem “NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Podstawa: OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 kwietnia 2014 r., w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnienie przez nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE” wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisachM.P. z 2014 r. poz. 357.

Uprawnienia

Uprawnienia udzielone przez Radę Ministrów

1.  Uprawnienie do przechowywania oraz zniszczenia przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych lub materiałów radioaktywnych, substancji trujących, duszących lub parzących, środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1, zwanych dalej „przedmiotami i substancjami, a także ich próbek.

Podstawa: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2012 r., w sprawie przedmiotów uprawnionych do przechowywania oraz zniszczenia w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia – Dz.U. z dnia 28 grudnia 2012 r., poz. 1486).

Uprawnienia udzielone przez Ministra Obrony Narodowej

1.  Uprawnienie do wydawania specyfikacji technicznych oraz potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i zatwierdzania specyfikacji technicznych w sprawie pozbawienia cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27sierpnia 2014 r. w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 24 września 2015 r. poz. 1468).

Inne uprawnienia

1.  Instytut jest wpisany do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Podstawa: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r., w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 951 z dnia 6 lipca 2015 r.).

2.  Instytut jest wpisany do wykazu jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r., w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, technologiami usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz dla utrzymywania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z dnia 26 października 2010 r., Nr 198, poz. 1313).

Skip to content