Zakład Minerstwa, Przepraw, Fortyfikacji i Elektrotechniki Polowej

W obszar zainteresowania zakładu wchodzą:

 • Sprzęt i środki do budowy zapór minowych;
 • Sprzęt i środki do rozpoznania zapór minowych;
 • Środki do pokonywania i likwidacji pól miinowych;
 • Systemy i urządzenia do sterowania wybuchami;
 • Pokładowe wykrywacze min;
 • Zestawy oświetleniowe;
 • Agreraty prądotwórcze;
 • Sterowane pola minowe;
 • Systemy sterowania min kierowanych.

KONTAKT

Zakład  wykonuje:

 • prace badawczo-rozwojowe i modernizacyjne w zakresie sprzętu inżynieryjnego;
 • prace projektowe związane z opracowywaniem nowoczesnych elementów wyposażenia inżynieryjnego;
 • oceny sprawdzające przydatność proponowanych przez firmy cywilne wojsku rozwiązań technicznych;
 • badania wprowadzanego do użytkowania sprzętu inżynieryjnego;
 • sprawdzenia własności użytkowych sprzętu po remontach przeprowadzanych w wyspecjalizowanych instytucjach;analizy i konsultacje eksperckie z zakresu sprzętu saperskiego;koncepcje nowych rozwiązań mogących znaleźć zastosowanie w wojskach inżynieryjnych oraz prowadzenie studiów wykonalności;
 • opracowania nowych i modyfikacje istniejących dokumentów normatywnych (ZTT, WT, NO, metodyki badań, instrukcje);
 • badania urządzeń i układów:
  1. sterowania amunicji saperskiej;
  2. rozpoznania zapór minowych;
  3. likwidacji pól minowych;
  4. elektroenergetyki polowej – źródła prądu, przesyłu energii i oświetlenia.

Pracownicy Zakładu 2 biorą udział pracach resortowych, międzyresortowych i międzynarodowych (EDA, NATO) grup eksperckich.

Zakład 2 dysponuje szerokim zakresem sprzętu badawczego i pomiarowego (w dużej mierze unikatowego w skali kraju), umożliwiającego prowadzenie prac, których tematyka leży w zakresie zainteresowania wojsk inżynieryjnych oraz logistyki.

Podstawowym narzędziem wspomagającym pracę projektową w Zakładzie II jest najnowsze oprogramowanie firmy Autodesk.

Do projektowania konstrukcji i obwodów elektrycznych  wykorzystywanych są stacje graficzne wyposażonych w oprogramowanie do wspomagania projektowania CAD, CAE, CAM, MES, a także nadzorowania i archiwizowania danych.

Posiadany sprzęt (stanowiska projektowe, stanowiska szybkiego prototypowania – drukarka 3D, tradycyjny park maszynowy) umożliwiają maksymalne skrócenie procesu tworzenia i uzyskanie gotowego wyrobu.

Doświadczenie i kompetencje zespołów projektowo-badawczych oraz potencjał techniczny umożliwiają realizację całości pracy badawczo-rozwojowej nowego wyrobu, realizowanej w kolejnych fazach:

 • wygenerowanie pomysłu;
 • opracowanie koncepcji;
 • stworzenie wirtualnego modelu 3D;
 • fizyczne odwzorowanie modelu (uzyskanie rzeczywistego przedmiotu);
 • cykl badań;
 • wprowadzenie poprawek;
 • badania dodatkowe;
 • opracowanie dokumentacji gotowego wyrobu.

Wykaz bazy aparaturowej Zakładu 2 WITI:

Stanowisko do badań wytrzymałościowych:

 • Wstrząsarka magnetyczna;
 • Zestaw czujników przyspieszenia;
 • Maszyna wytrzymałościowa;
 • Wzmacniacz tensometryczny;
 • Zestaw do rozruchu silników asynchronicznych.

Stanowiska do analizy zjawisk szybkozmiennych:

 • Oprogramowanie ANSYS – LS DYNA;
 • Kamera szybka Phantom V711.

Stanowisko do badań środowiskowo – klimatycznych:

 • Miernik temperatury i wilgotności;
 • Komora klimatyczna 10m3;
 • Komora klimatyczna Espec 1,1m3.

Stanowisko do szybkiego prototypowania:

 • Drukarka 3D;
 • Cieplarka.

Stanowiska poligonowe:

 • Stanowisko do poligonowych badań zapalników do min przeciwpancernych;
 • Poligonowe stanowisko do badania czujników dla środków alternatywnych do min przeciwpiechotnych;
 • Stanowisko do sprawdzeń w warunkach rzeczywistych systemów ochrony obszaru;
 • Stanowisko poligonowe do badań układaczy min;
 • Stanowisko poligonowe do badań sygnatur akustycznych pojazdów mechanicznych;
 • Stanowisko poligonowe do badań sygnatur termalnych pojazdów mechanicznych;
 • Stanowisko poligonowe do badań trakcyjnych układaczy min i przewoźnych wykrywaczy min i IED montowanych na pojazdach mechanicznych;
 • Stanowisko do sprawdzeń zapalników min oraz niewielkich materiałów wybuchowych;
Skip to content