PUBLIKACJE 2010

1.  Dawid STOGA, Stanisław MALECZEK; Zastosowanie baterii słonecznych w siłach zbrojnych; Referaty plenarne, I Sympozjum „Fotowoltaika i Transparentna Elektronika – perspektywy rozwoju, Kozy, 12.01.2010; s.83, ISBN 978-837493-502-9;

2.  Ciszewski (WSOWLąd.), Zbigniew KAMYK; Przeciwdziałanie zagrożeniom IED w kontekście doktryn NATO; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.96;

3.  Ciszewski (WSOWLąd.), Zbigniew KAMYK; Zagrożenie IED w konfliktach asymetrycznych; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.109;

4.  Piotr KRYSIAK; Uniwersalne urządzenie wsparcia działań C-IED; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.145;

5.  Dariusz SAPIJA; Światowe tendencje w badaniach nad mikroczujnikami do wykrywania materiałów wybuchowych; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.205;

6.  Marcin SZCZEPANIAK, Michał LUDAS; Prace rozwojowe i naukowo-badawcze zbieżne z problematyką C-IED; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.212;

7.  Marcin SZCZEPANIAK, Andrzej WOJCIECHOWSKI, Michał LUDAS; Wieloczujnikowy system wykrywania min i IED; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.221;

8.  Janusz ŚLIWIŃSKI; Koncepcja ochrony przeciwminowej wozów bojowych; Materiały z konferencji pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED – Counter Improvised Explosive Device); Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych DWLąd, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, Wrocław 11.05.2010, s.240;

9.  Stanisław WITEK, Waldemar MALISZEWSKI, Kazimierz SZYSZKA; Zagadnienia i problemy utylizacji środków bojowych; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

10.  Waldemar MALISZEWSKI, Kazimierz SZYSZKA; Utylizacja środków do pozorowania skażeń chemicznych; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

11.  Andrzej PRAŁAT; Elektroniczny nos; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

12.  Marcin SZCZEPANIAK; Radar do penetracji gruntu o zmiennej częstotliwości w zastosowaniu do wykrywania min oraz IED; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

13.  Dariusz SAPIJA; Bioczujniki do wykrywania materiałów wybuchowych zbudowane w oparciu o mikrodźwignie; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

14.  Marcin SZCZEPANIAK; Detekcja promieniowania cieplnego jako element systemu wykrywania min i IED; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

15.  Janusz ŚLIWIŃSKI; Koncepcja ochrony przeciwminowej wozów bojowych; Referat na Konferencji Międzynarodowej pt.: Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, Dobrzyno k/Kościerzyny, 12-13.05.2010;

16.  Dawid STOGA, Stanisław MALECZEK; Baterie słoneczne jako alternatywne źródła energii dla sił zbrojnych RP; Elektronika, Nr 5/2010, s. 69 – 71;

17.  Piotr KRYSIAK; Programy wspomagające projektowanie w analizie kinematycznej i wytrzymałościowej wysięgnika; Mechanik, Nr 7/2010, s. 475 – 477;

18.  Augustynowicz, A. Figiel (Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska), Zbigniew KAMYK, Wacław MALEJ; Analiza wytrzymałościowa przęsła mostu przerzutowego; Górnictwo Odkrywkowe, Nr 4/2010, s.60 – 63;

19.  Andrzej PRAŁAT; Anteny podziemne; Przegląd Elektrotechniczny Nr 8/2010, s. 266 – 271; ISSN 0033-2097;

20.  Kazimierz SZYSZKA, Waldemar MALISZEWSKI, Stanisław WITEK, Michał LUDAS; Przyczynek do opracowania chemicznej metody utylizacji heksogenu; Praca zbiorowa pod redakcją gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka i płk. rez. dr. inż. Jarosława Wasilczuka pt.: Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń (XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2010); ISBN: 978-83-61208-67-9; Wojskowa Akademia Techniczna; Zakopane, 7 ÷ 10 września 2010, s.398 – 409;

21.  Janusz ŚLIWIŃSKI; Piec do spalania biomasy; Zielona Planeta (Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego), Nr 5(92), wrzesień-październik 2010; ISSN 1426-6210; s.12-13;

22.  Andrzej PRAŁAT; Sposoby wykorzystania metod geofizycznych do oceny stanu wałów przeciwpowodziowych; Zeszyt Naukowy WSOWLąd., Nr 3(157) Rocznik XLII, lipiec – wrzesień 2010, ISSN 1731-8157, s. 323-331; (Materiały z Konferencji pt. Zarządzanie kryzysowe w rejonie, Wrocław 21-22.10.2010.

AUTORSTWO MONOGRAFII

1.  Adam JANUSZKO; Nematogenne właściwości karboranowych ciekłych kryształów; Wydawca książki: Wojskowa Akademia Techniczna; Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof CZUPRYŃSKI; Nashville, Wrocław 2010; (Prezentowane w książce badania zostały wykonane w laboratorium OMRG (Organic Material Research Group) Uniwerstytetu Vanderbilt, Nashville, Tennssee, USA, kierowanym przez prof. Piotra Kaszyńskiego); ISBN 978-83-61486-69-5; Nakład: 110 egz.; Biblioteka WITI – Nr ewid. 11602.

AUTORSTWO ROZDZIAŁU W MONOGRAFII

1.  Zbigniew KAMYK, W. Błażejewski (Politechnika Wrocławska), P. Gasior (Politechnika Wrocławska), J. Kaleta (Politechnika Wrocławska), A. Krzyżak (Politechnika Lubelska), R. Rybczyński (Politechnika Wrocławska); Koncepcja lekkiego kompozytowego pontonu do budowy mostów pływających; Monografia pt.: Polimery i kompozyty konstrukcyjne, pod redakcją Gabriela Wróbla; Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn 2010, s. 32 – 39; ISBN 978-83-60917-64-0

WYDAWNICTWO WŁASNE

1.  Problemy detekcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych, pod redakcją prof. Stanisława WITKA. Wrocław 2010 r. Drukarnia Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; nakład 150 egz., stron 250, język polski, ISBN 978-83-911434-6-9

KONFERENCJE, NA KTÓRYCH PRACOWNICY WITI WYGŁOSILI REFERATY

KRAJOWE

1.  I Sympozjum „Fotowoltaika i Transparentna Elektronika – perspektywy rozwoju; Organizatorzy: Politechnika Wrocławska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej; Kozy 12.01.2010; WITI reprezentowali: mgr inż. Dawid STOGA, mgr inż. Stanisław MALECZEK, którzy wygłosili referat nt.: Zastosowanie baterii słonecznych w siłach zbrojnych;

2.  Konferencja Dowództwa Wojsk Lądowych pt.: Kierunki i możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym (C-IED); Konferencja zorganizowana przez SWInż. DWLąd. na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w dn. 11.05.2010 r. W Konferencji brali udział: dr inż. Leszek BOGDAN – dyrektor, dr inż. Marcin SZCZEPANIAK – adiunkt, który wygłosił referat pt.: Prace rozwojowe i naukowo-badawcze zbieżne z problematyką C-IED. Autorzy referatu: dr inż. Marcin SZCZEPANIAK, mjr mgr inż. Michał LUDAS.

3.  III Konferencja – Dni Przemysłu 2010 – pod hasłem: Współpraca wojska i przemysłu w procesie modernizacji technicznej sił zbrojnych; Centrum Konferencyjne WP Warszawa 16 – 17.11.2010; W konferencji udział brali: dr inż. Leszek BOGDAN – dyrektor, mgr inż. Janusz ŚLIWIŃSKI – starszy specjalista badawczo-techniczny, który wygłosił referat pt.: Koncepcja ochrony przeciwminowej wozów bojowych – materiały znajdują się w bibliotece WITI;

MIĘDZYNARODOWE

1.  23rd International Liquid Crystal Conference (23. Międzynarodowa Konferencja Ciekło-Krystaliczna), Kraków 11 – 16.07.2010. Udział w Sesji Plakatowej, Plakat nt.: Szybki pomiar parametrów materiałów nemoatycznych. Autorzy plakatu: Adam JANUSZKO (WITI), M. Wand (LC – Vision LLC, Boulder, CO, USA), P. Kaszynski (Organic Material Research GRoup, Vanderbilt University, Nashville, TN, USA)

2.  XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2010 na temat.: Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Organizatorem konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna przy współpracy z Wojskową Agencją Mieszkaniową. Zakopane, 7÷10 września 2010 r. Mgr inż. Kazimierz Szyszka, dr inż. Waldemar Maliszewski, prof. dr inż. Stanisław Witek, mjr mgr inż. Michał Ludas, autorzy wygłoszonego referatu pt.: Przyczynek do opracowania chemicznej metody utylizacji heksogenu. Referat wygłosił Mgr inż. Kazimierz Szyszka.

LICZBA I TYTUŁY REFERATÓW PLENARNYCH NA KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH WYGŁOSZONYCH PRZEZ PACOWNIKÓW INSTYTUTU NA ZAPROSZENIE

1.  Adam JANUSZKO USA ;

Skip to content