Program działania Koła nr 29

img1

PROGRAM DZIAŁANIA KOŁA NR 29 SSP

przy

WOJSKOWYM INSTYTUCIE TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

im. profesora Józefa Kosackiego

we Wrocławiu

img2

KIERUNKI DZIAŁANIA KOŁA NR 29
STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH W 2018 r.

CEL DZIAŁANIA

1. Kultywowanie tradycji, historii i osiągnięć Wojsk Inżynieryjnych w środowisku saperskim i w społeczeństwie
2. Wdrożenie do działalności Stowarzyszenia uchwał i kierunków działania przyjętych na VII Kongresie SSP oraz poprzednich Kongresach.

KIERUNKI DZIAŁANIA

1.  Propagowanie celów działalności Stowarzyszenia wśród żołnierzy służby czynnej, żołnierzy rezerwy i w społeczeństwie.

2.  Integrowanie środowiska saperskiego oraz upowszechnianie i kultywowanie tradycji saperskich, uczczenie rocznic i miejsc pamięci poległych żołnierzy wojsk inżynieryjnych w czasie wojny i pokoju (Warszawa, Czelin, Siekierki, Gozdowice, Skurcza, Włocławek, Łomianki, Modlin i inne.)

3.  Integrowanie Członków Stowarzyszenia w ramach Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich.

4.  Rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich Instytucie, i we własnym środowisku.

5.  Doskonalenie działalności Koła, w tym dążenie pozyskiwania nowych członków zgodnie z uchwałą VII Kongresu.

6.  Kontynuowanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami

PROGRAM DZIAŁANIA
KOŁA NR 29 STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH W 2019 R.

 

Lp.

Planowane przedsięwzięcia

Termin realizacji

Miejsce

Odpowiedzialny
za realizację

1

Posiedzenie Zarządu Koła

w drugą środę stycznia, marca, maja, września października i listopada - WITI

Prezes Koła

2

Udział w Centralnych uroczystościach Święta Wojsk Inżynieryjnych i 74 rocznicy forsowania Odry i Nysy Łużyckiej.

16.04.; 20-22.04.2019 r

Warszawa, Siekierki, Gozdowice, Wrocław

Prezes i delegaci
z Koła,

3

Organizacja Święta Stowarzyszenia Saperów Polskich. Spotkanie z Prezesami Kół.

25.06.2019 r.

Klub Żołnierski 2.psap

Prezes i delegaci
z Koła,

4

Spotkanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich z Prezesami (delegacjami) Kół SSP.

24.06.2019 r.

Klub Żołnierski 2.psap

Prezes i delegaci
z Koła,

5

Upowszechnianie w Instytucie historii i tradycji Wojsk Inżynieryjnych.

Przez cały rok

WITI

Zarząd Koła

6

Opracowywanie Kroniki SSP przez Zespół Redakcyjny.

do 20.12.2019 r.

 

Prezes i Sekretarz Koła

7

Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej SSP.

Cały rok

Wrocław

Sekretarz
i kol. Bogdan

8

Konferencja z okazji 80 rocznicy wybuchu „Wojny Obronnej
1939 roku”.

26.06.2019 r.

Klub Żołnierski 2.psap

Zarząd i delegaci
z Koła

9

Opracowanie artykułu do wydawnictwa SAPER.

Jeden w roku

Kol. Kamyk

10

Zapalenie zniczy na grobach saperów i miejscach pamięci czynu saperskiego w walce o niepodległość.

16.04. i 31.10.2019 r.

Cmentarze, miejsca pamięci

Prezes Koła

11

Wspieranie podejmowanych działań na rzecz wzbogacania ekspozycji Muzeum Wojsk Inżynieryjnych.

cały rok

Wrocław

Zarząd Koła

12

Udział w przedsięwzięciach naukowych organizowanych przez Zarząd Inżynierii Wojskowej, uczelnie wojskowe oraz inne instytucje o tematyce obronnej, historycznej, tradycji oręża polskiego obejmującej inżynierię wojskową.

cały rok

Teren kraju

Członkowie Koła SSP

13

Propagowanie działalności Stowarzyszenia Saperów Polskich wśród żołnierzy służby czynnej, podejmowanie z Dowództwem JW. wspólnych przedsięwzięć, pikników, zawodów, konkursów wiedzy historycznej itp.

Cały rok

Wrocław

 Zarząd Koła

14

Zebranie członków Koła „Spotkanie z ciekawym człowiekiem

Marzec, grudzień

Instytut

Zarząd Koła

15

Zwiedzanie miejsc historycznych Wrocławia

Wrzesień

Wrocław

Sekretarz Koła

16

Wycieczka do MRU w Międzyrzeczu

Maj/czerwiec

Międzyrzec/Wrocław

Kol. Kamyk

17

Wyjścia do teatru, opery lub musicalu.

Maj, listopad

Wrocław

Z-ca Prezesa Koła

18

Wycieczka do „Hydropolis”

Wrzesień

Na Grobli 17

Sekretarz Koła

19

Wycieczka rowerowa „Szlakiem Fortyfikacji Wrocławskich” część III

Czerwiec

Wrocław

Kol. Ludas

20

Przywitanie wiosny – spotkanie koleżeńskie

23 lub 30 marzec

Wrocław

Z-ca Prezesa Koła

21

 

 

 

 

PREZES

Koła Nr 29 SSP

      ppłk rez. Grzegorz Drogowski

 

 

Historia Koła Nr 29 Stowarzyszenia Saperów Polskich przy Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu sięga 10 października 2002 r. W tym dniu bowiem odbyło się zebranie założycielskie, w którym wzięło udział
21 potencjalnych członków nowo powstającego Koła.

Uczestnicy zebrania w jawnym głosowaniu uchwalili skład zarządu. Pierwszym prezesem Koła został wybrany płk rez. Janusz ZDZIARSKI. Do Zarządu Koła wybrani zostali również:

·         wiceprezes - ppłk Leszek BOGDAN

·         skarbnik - mjr Wiesław MARKIEWICZ

·         sekretarz - ppłk rez. Jerzy SZYMAŃSKI

Wybrano również czteroosobową Komisję Rewizyjną Koła:

·         przewodniczący – ppłk Jan FLOREK

·         z-ca przewodniczącego – mjr Marian CZARNECKI

·         sekretarz – ppłk rez. Mieczysław SZEWCZUK

·         członek – kol. Tadeusz GOSTKOWSKI.

Korespondentem Koła z redakcją pisma SAPER został – ppłk rez. Jarzy SZYMAŃSKI.

Delegatem Koła na II Kongres SSP został prezes płk rez. Janusz ZDZIARSKI.

 

Uczestnicy zebrania upoważnili Zarząd Koła do wystąpienia, do Zarządu Głównego SSP z wnioskiem o rejestrację. Koło zostaje powołane do działania przez Zarząd Główny SSP uchwałą z dnia 25 października 2002 r.

W dniu 29.10.2002 r. odbył się II Kongresie Stowarzyszenia Saperów Polskich, który zorganizowano w Klubie Garnizonowym w m. Modlin. Koło reprezentowali: prezes – płk rez. Janusz ZDZIARSKI oraz przewodniczący KRK – ppłk Jan FLOREK.

W 2004 roku skład Komisji Rewizyjnej Koła został zmniejszony do trzech osób,
w związku z odejściem do rezerwy ppłk Mieczysława SZEWCZUKA. Obowiązki sekretarza KRK objął kol. Tadeusz GOSTKOWSKI.

Niestety z upływem lat ilość członków Koła zmniejszała się osiągając na początku 2008 r. stan 10 osób. Zmniejszanie się stanu osobowego Koła miało związek zarówno ze zmniejszaniem się stanu osobowego pracowników WITI (przejścia na emeryturę lub zmiana miejsca zatrudnienia) jak i z małą aktywnością Zarządu Koła.

W dniu 6 maja 2008 r., w wyniku przeprowadzonych wyborów, zmianie uległ skład Zarządu Koła. Do Zarządu Koła wybrano:

 prezes - ppłk rez. Grzegorz DROGOWSKI

sekretarz - mjr rez. Wacław MALEJ

skarbnik - ppłk rez. Jan FLOREK

członek - ppłk rez. Janusz ŚLIWIŃSKI.

Entuzjazm nowo wybranych władz Koła ożywił jego działalność, co zaowocowało nowymi członkami w jego szeregach. Na dzień 1 kwietnia 2010 r. Koło liczyło 19 członków zwyczajnych i 3 członków wspierających.

Członkowie wspierający to:

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, zgodnie z Uchwałą ZG SSP Nr 19 z dn. 3.10.2009 r.

OBRUM Sp. z o.o. w Gliwicach, zgodnie z Uchwałą ZG SSP Nr 21 z dn. 3.10.2009 r.

Pan Lesław MAJEWSKI, zgodnie z Uchwałą ZG SSP Nr 2 z dn. 13.03.2010 r.

         Po wyborach, w dniu 7 marca 2012 r., Zarząd Koła częściowo uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

prezes - kol. Grzegorz DROGOWSKI

wiceprezes - kol. Bogusława SZCZODROWSKA

sekretarz - kol. Wacław MALEJ

skarbnik - kol. Jan FLOREK

członek - kol. Zbigniew KAMYK.

                        W dniu 21.03.2016 r., na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Nr 29, postanowiono nie zmieniać składu Zarządu Koła, a decyzję w wyniku głosowania przyjęto jednomyślnie.

         Każdego roku z okazji Święta Zmarłych członkowie Koła zapalają znicze na grobach saperów byłych pracowników WITI. Uczestniczą również w obchodach Święta Sapera pod pomnikiem Sapera w Warszawie oraz w Pikniku organizowanym z tej okazji we Wrocławiu wspólnie z Kołem Nr 5 SSP przy WSOWLąd. (a od 1 stycznia 2009 r. CSWIiCh.), Kołem SAPER ZŻ WP oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych.

            Członkowie Koła biorą czynny udział w życiu środowiska resortowego między innymi poprzez głoszenie referatów na obradach Konferencji Naukowo-Technicznej współorganizowanej w 2008 roku przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej i Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych. W 2009 roku, kiedy to obchody Dnia Sapera zbiegły się z 100 rocznicą urodzin patrona WITI prof. Józefa Kosackiego, delegacja Koła złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem z tablicą pamiątkową patrona, a kilku kolegów dodatkowo uczciło jego pamięć publikując artykuły, które opublikowano w czasopismach: „Saper” i „Polska Zbrojna”.

         W dniu 29 maja 2009 roku zorganizowaliśmy na terenie Poligonu Wodnego Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych (Wrocław – Osobowice) spotkanie integracyjne społeczności WITI (aktualnych i byłych pracowników). Członkowie Koła współorganizowali również razem z WITI spotkanie z emerytowanymi pracownikami Instytutu, które odbyło się 29 maja 2009 r.

         Wigilijne spotkanie członków Koła, 16 grudnia 2009 roku zostało uświetnione uczestnictwem Prezesa ZG SSP Pana płk. Bogusława BĘBENKA, który przy tej okazji wręczył dyrektorowi Instytutu Panu płk. rez. Leszkowi BOGDANOWI akt powołania WITI na członka wspierającego i przynależności do koła Nr 29 wraz z pamiątkowym medalem, a prezesowi Koła przekazał egzemplarz Biuletynu zawierającego materiały z seminarium SSP, które miało miejsce 3 października 2009 roku w m. Modlin.

         Działalność Koła nie ogranicza się tylko do uczestnictwa w okolicznościowych uroczystościach lub organizowaniu oficjalnych spotkań. W realizowanych planach działalności Koła znajdują się między innymi: wspólne wyjścia do teatru, wycieczki rowerowe, piesze lub statkiem we Wrocławiu i okolicach, do udziału w których zapraszana jest cała społeczność WITI.

         Efektem współpracy Koła z Kołem Nr 17 Techniki Wojskowej SIMP oraz Kołem SAPER ZŻWP, poza corocznym organizowaniem Pikników Saperskich i spotkań integracyjnych z okazji świąt państwowych i resortowych było zwiedzanie, w maju 2010 roku, Muzeum Broni w Arsenale Wrocławskim, czy też 27.09.2014 r., zorganizowanie wycieczki do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie i zwiedzanie Głogowa.

         W ramach współpracy z innymi organizacjami resortowymi w dniach 22-24 września 2012 roku Koło gościło członków „Klubu Żołnierzy i Pracowników 9 Chełmińskiego Pułku Pontonowego” z Chełmna, umożliwiając gościom zwiedzenie byłej Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej oraz historycznych miejsc Wrocławia.

         W październiku 2013 roku Zarząd Koła zorganizował zwiedzanie „Ośrodka Misji Pokojowych” mieszczącego się w CSWIiCh., oraz 13.01.2015 r., - Muzeum Wojsk Inżynieryjnych, w których z dużą satysfakcją uczestniczyli członkowie Koła i pracownicy WITI.

            Na dzień 15.02.2015 r., Koło liczy 19 aktywnych członków zwyczajnych i 2 członków wspierających.

 

Skróty:

WITI – Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu,

CSWIiCh. – Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,

WSOWLąd. – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu,

OBRUM sp. z o.o. – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych w Gliwicach,

WSOIW – Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu

Informacje o plikach cookieTa strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.